‘ohYou’

gif, emoji, vemoji, vera bambi, vampirella